AOV-nl - eenmanszaak, verzekeringen voor eenmanszaken, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, aansprakelijkheidsverzekeringen, overlijdensrisicoverzekeringen, ziekteverzuimverzekeringen

Tip: Belastingvrije jubileumuitkering

20 september 2011
Sommige werkgevers geven hun werknemers een extraatje bij het bereiken van een bepaalde diensttijd.
In een tweetal gevallen mag de werkgever onbelast een uitkering aan de werknemer verstrekken, namelijk na het bereiken van een diensttijd van 25 jaar, én na het bereiken van een diensttijd van 40 jaar.

Bij het bereiken van een diensttijd van 25 jaar én bij het bereiken van een diensttijd van 40 jaar is maximaal één maandloon belastingvrij.
Het is bij een dergelijk jubileum niet mogelijk twee keer een half maandloon of vier keer een kwart maandloon onbelast te verstrekken; de 'enveloppe' mag maar één keer per jubileum worden gegeven.

De uitkering hoeft niet op of direct na de jubileumdatum te worden verstrekt.
De uitkering mag ook bijvoorbeeld bij de beëindiging van de dienstbetrekking na 28 en/of 42 dienstjaren worden verstrekt, ook al zijn dit geen jubileumtermijnen. Ook mogen na een diensttijd van 40 jaar, twee maandlonen onbelast worden verstrekt, mits bij of na het bereiken van de diensttijd van 25 jaar de jubileumuitkering nog niet is verstrekt.
De werkgever kan het desbetreffende jubileum dus gewoon Passeren, en de belastingvrije uitkering 'zomaar' een keer verstrekken.
De enige voorwaarde is, dat de werknemer ten minste 25 jaar c.q.
40 jaar in dienst is (geweest).
De kwalificatie die de werkgever geeft aan een uitkering, bepaalt of de diensttijdvrijstelling toegepast kan worden.

Het is overigens niet mogelijk de belastingvrije uitkering te geven in plaats van het vakantiegeld of een ander loonbestanddeel met een min of meer periodiek karakter, bijvoorbeeld de dertiende maand.


Voorbeeld

A is 41 jaar in dienst bij bedrijf B.
Hij heeft inmiddels de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.
Aan A kan ter ere van de beëindiging van zijn dienstbetrekking tweemaal het maandloon onbelast worden verstrekt, namelijk een maandloon omdat hij ten minste 25 jaar in dienst is geweest, en een maandloon omdat hij ten minste 40 jaar in dienst is geweest.

Dat de termijn van 25 c.q.
40 jaren heel strikt wordt genomen, blijkt uit de rechtspraak.
A krijgt na zijn diensttijd van 24 jaar, 11 maanden en 30 dagen eervol ontslag.
Hij ontvangt op zijn jubileumfeestje een gratificatie van een maandloon.
De rechter (Gerechtshof en Hoge Raad) heeft hier beslist dat de gratificatie niet onbelast kan worden verstrekt.
Er is geen sprake van een diensttijd van ten minste 25 jaar, maar slechts van 24,99 jaar.

Wat is een maandloon?

Wat is een maandloon? Dit is het brutomaandloon, dat wil zeggen: het afgesproken loon, zonder aftrek van pensioen- en VUT-premies en zonder aftrek van de sociale premies.
Tot het maandloon worden niet de overurentoeslag, tot het loon behorende aanspraken (bijvoorbeeld de aanspraak Ziekenfondswet) en andere toevallige bijzondere beloningen gerekend.
De vakantietoeslag en een eventuele vaste 13e maand of gegarandeerd tantième behoren er daarentegen wel bij (voor 1/12-deel).

Loon wordt niet per maand betaald

Als het loon over een ander tijdvak dan een maand wordt uitbetaald, moet dit loon worden herrekend naar een maandloon.
Als het loon per week wordt uitbetaald, dan kan worden volstaan met dit weekloon te vermenigvuldigen met 13.
Dan heeft men ook het bedrag dat over drie maanden zou worden uitbetaald.
Wordt het loon per vier weken uitbetaald, dan moet het vierwekenloon met 13 worden vermenigvuldigd (dit resulteert in een jaarloon) en vervolgens door 12 worden gedeeld.

Voorbeeld

A heeft een vierwekenloon van bruto ? 3000.
Zijn jaarlijkse vakantiegeld bedraagt ? 3360; in december krijgt hij altijd een extra vierwekenuitkering.
A's maandloon is ? 3780 ((13 × ? 3000 + ? 3360 + ? 3000) : 12).

Geschenk met ideële waarde

Ter gelegenheid van het 25- en/of 40-jarig dienstverband mag tevens een geschenk met een (in hoofdzaak) ideële waarde onbelast worden verstrekt; een dergelijk geschenk mag dus naast de onbelaste jubileumuitkering worden verstrekt.

Uitkering niet in geld

In plaats van een onbelaste gelduitkering ter grootte van een maandloon, mag ook een naturaverstrekking ter waarde van een maandloon worden verstrekt, bijvoorbeeld een breedbeeld-tv of een vakantiereisje.

Diensttijd

Als diensttijd wordt beschouwd de tijd die men bij dezelfde werkgever heeft doorgebracht.
Het kan zijn dat gedurende het dienstverband de rechtsvorm van de werkgever is veranderd, bijvoorbeeld van een Besloten Vennootschap in een Naamloze Vennootschap of van een maatschap in een BV.
Ook in dit geval gaat men ervan uit, dat de dienstbetrekking bij dezelfde werkgever is blijven voortbestaan.
Ook in het geval dat een werknemer door een fusie een andere werkgever heeft gekregen, gaat men ervan uit dat de diensttijd is blijven voortbestaan.

Dit is niet het geval voor de ondernemer die zijn eigen eenmanszaak heeft omgezet in bijvoorbeeld een BV.
De jaren die hij als ondernemer de eenmanszaak had, worden niet aangemerkt als diensttijdjaren bij de eigen BV.
Voor zijn personeel zijn de jaren in dienst bij de eenmanszaak wel aan te merken als diensttijdjaren bij de BV.

Als een werknemer voor de tweede keer in dienst komt bij een bepaalde werkgever, mogen de twee perioden uiteraard bij elkaar worden geteld.
Ook mag rekening worden gehouden met de diensttijd bij vorige werkgevers, als tussen de laatste en de vorige werkgever een zodanige band bestaat, dat het eigenlijk normaal is dat de laatste werkgever ook rekening houdt met de diensttijd bij de vorige werkgever.
Hierbij kan gedacht worden aan de diensttijd die is doorgebracht bij verschillende ondernemingen van één concern, of aan de diensttijd bij de verschillende organen bij de overheid.

Een opmerkelijke uitspraak van de rechter begin 2005 was dat schilders die 's winters tijdelijk de WW in gingen vanwege onvoldoende werk, toch een doorlopende diensttijd hebben.
De teller hoeft voor hen niet na iedere periode van kortdurende werkloosheid op nul te worden gezet.

Let op

De gegevens over een diensttijduitkering moeten per werknemer bij de loonboekhouding worden geadministreerd. ...
(Bron: http://www.deondernemer.nl/deondernemer/597242/Tip
-Belastingvrije-jubileumuitkering.html)

BV voor ZZP is meestal niet interessant


13 september 2011
Minister Verhagen kondigde onlangs aan dat het oprichten van een BV voordeliger wordt en dat de verplichte storting van ? 18.000,- komt te vervallen.
Volgens de minister ligt een BV hierdoor binnen ieders handbereik.
Ondernemers die nu een BV willen oprichten zijn aan notariskosten al snel ? 1000,- kwijt en hebben de verplichting om minimaal ? 18.000,- te storten op de rekening van de BV.
De ?verklaring van geen bezwaar van Justitie? was per 1 juli 2011 al vervallen.

Voor dat het ...
Lees meer over "BV voor ZZP is meestal niet interessant"

Oprichten van een BV voor ZZP, eenvoudiger en voordeliger


9 september 2011
Het oprichten van een BV voor zelfstandigen zonder personeel (ZZP) wordt een eenvoudiger en een stuk voordeliger!

Het oprichten van een BV voor zelfstandigen zonder personeel (ZZP) wordt een eenvoudiger en een stuk voordeliger.
Volgens minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) is het binnenkort niet meer noodzakelijk dat een BV via een Notaris ...
Lees meer over "Oprichten van een BV voor ZZP, eenvoudiger en voordeliger"

Meld tijdig het niet kunnen betalen van loonbelasting en btw


8 augustus 2011
Het economische dal zorgt ervoor dat bedrijven letterlijk de bodem van de kas bereiken.
Banken zijn heel terughoudend in het geven van (extra) krediet.
Soms kan een bedrijf zijn rekeningen even niet betalen.
Wanneer informeer je de crediteuren hierover? Een lastige keuze, zorgt een melding niet voor nog meer problemen? Toch is het melden van betalingsproblemen aan de Belastingdienst sterk aan te raden.
Doet een ondernemer dit niet dan kunnen de best ...
Lees meer over "Meld tijdig het niet kunnen betalen van loonbelasting en btw"

Aangaan maatschap tussen vader en zoon is geen schenking


25 juli 2011
Een belastinginspecteur vindt dat een zoon een schenking van zijn vader heeft ontvangen omdat zijn vader een agrarische maatschap met hem is aangegaan.
Hof Leeuwarden ziet dat niet zo en beslist dat de vader zijn zoon niet heeft bevoordeeld met het aangaan van een maatschap.
Omdat bevoordeling niet aan de orde is, is er ook geen sprake van een schenking.
Maatschap van vader en zoon

De zoon gaat vanaf 1 januari 1995 een maatschap aan met zijn vader.
Tot die datum heeft de vader ...
Lees meer over "Aangaan maatschap tussen vader en zoon is geen schenking"