aov-nl: AOV, wat betekent AOV?

Wat betekent AOV?

AOV is de afkorting voor Arbeidsongeschiktheidsverzekering:

Vanuit overheidswege is het voor de eigen ondernemer niet mogelijk zich te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. De financiële risico's van (langdurige) ziekte en/of arbeidsongeschiktheid komen dus voor rekening van diezelfde ondernemer. En was er vroeger nog een vangnet voor buitengewone gevallen, ook die is er niet meer. De WAZ (Wet Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen) is 1 augustus 2004 opgeheven.

Hoe kan ik me tegen deze risico's verzekeren?
Dat kan middels een AOV. U kunt 80% van uw gemiddelde inkomen over de laatste 3 jaar verzekeren. Uw inkomen kan loon zijn maar ook winst uit onderneming als Belastbaar inkomen valt onder deze categorie. Een lager percentage kan altijd en er zijn zelfs mogelijkheden tot een hoger percentage.

De kosten van de AOV worden door veel factoren bepaald. Een vergelijk is dan ook niet eenvoudig. Hier geldt zeker dat de goedkoopste niet altijd de beste is. Met name de volgende onderdelen bepalen de kosten:
 • Eindleeftijd: u heeft doorgaans de keuze tussen een leeftijd van 55 en 65 jaar. Indien u reeds een pensioenregeling heeft, dan is het raadzaam uw AOV hierop af te stemmen.
 • Wachtdagen: is de eigen risicoperiode waarover geen uitkering plaats vindt. U heeft veelal de keuze uit 14, 30, 60, 90, 180 en 360 dagen. Hoe langer de wachttijd, des te lager de premie.
 • Percentage Arbeidsongeschikt: met dit getal bepaalt u vanaf welk percentage er dient te worden uitgekeerd. De Bandbreedte ligt tussen de 25% en 80%. Hoe hoger het percentage hoe lager de premie. Immers, de verzekeraar loopt minder kans te moeten uitkeren.
 • Beoordelingscriteria: wanneer bent u volgens de voorwaarden Arbeidsongeschikt en zal de verzekeraar over gaan tot uitkeren.
  • Gangbare arbeid: bent u in staat tot andere werkzaamheden dan keert de verzekeraar niet uit. Ons inziens zijn er nagenoeg altijd mogelijkheden tot andere werkzaamheden en is de kans dat de verzekeraar tot uitkering zal overgaan niet groot.
  • Passende arbeid: er wordt met name gekeken naar uw huidige werk, werkervaring en opleiding. Indien er geen werkzaamheden naar redelijkheid bij u passen, zal tot uitkeren worden overgegaan.
  • Beroepsongeschiktheid: indien u niet meer in staat bent tot het uitoefenen van uw beroep, kunt u een beroep doen op de verzekering.
 • Indexatie uitkering: u kunt kiezen voor een uitkering die gelijk blijft in hoogte. Voor de toekomstige uitkeringen betekent dat dus een verlies in besteedbaar inkomen. De uitkering kan op verschillende manieren worden geïndexeerd. Ook is het mogelijk om op voorhand het verzekerde bedrag jaarlijks te laten indexeren. Het spreekt voor zich dat de premie zal stijgen indien de indexering hoger of eerder wordt toegezegd.
De fiscus betaalt mee
De premie voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering is fiscaal aftrekbaar. Vanzelfsprekend is hierdoor de uitkering wel belast.

Tot slot
Een goed vergelijk vergt veel tijd. Wij helpen u daar graag mee.
.